រំលងទៅមាតិកា

កម្មវិធីដែលមិនដំណើរការ

ពានរង្វាន់បច្ចេកវិទ្យា

Discontinued in 2022

memory-and-cognitive-disorder-awards

ពានរង្វាន់ការចងចាំនិងការយល់ដឹង

បញ្ឈប់នៅឆ្នាំ ២០២០

light pink and blue microscope cell

រង្វាន់ខួរក្បាលខួរក្បាល

ឈប់នៅឆ្នាំ 2012

green and blue cells under a microscope

ពានរង្វាន់ស៊ើបអង្កេត

ឈប់នៅឆ្នាំ 2002

microscope picture of two organs connected

ពានរង្វាន់ស៊ើបអង្កេតជាន់ខ្ពស់

ឈប់នៅឆ្នាំ 1999

ភាសាខ្មែរ