ຂ້າມໄປຫາເນື້ອໃນ

Staff Diversity Data

ເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງຄໍາຫມັ້ນສັນຍາຂອງມູນນິທິ ຄວາມຫຼາກຫຼາຍ, ຄວາມສະເຫມີພາບ, ແລະການປະກອບສ່ວນ, ພວກເຮົາສະເຫນີຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບວິທີທີ່ສະມາຊິກພະນັກງານຂອງພວກເຮົາກໍານົດຕົນເອງກ່ຽວກັບເຊື້ອຊາດ, ເພດແລະແນວທາງເພດ.

ເຊື້ອຊາດ & ເຊື້ອຊາດ: Mpls.- st. Paul Metro Area & ກຸ່ມຄົນວຽກ McKnight

{"type":"bar","data":{"labels":[" White "," Black or African American "," Latino\/Latinx or Hispanic "," Asian American or Pacific Islander "," Native American "," Multiracial "],"datasets":[{"label":"Minneapolis, St.Paul, Bloomington 2018 Percentages","borderWidth":1,"borderColor":"rgba(117,152,188,0.9)","hoverBorderColor":"#7598bc","backgroundColor":"rgba(117,152,188,0.95)","hoverBackgroundColor":"#7598bc","data":[75.099999999999994315658113919198513031005859375,8.5,1.8000000000000000444089209850062616169452667236328125,6.5999999999999996447286321199499070644378662109375,0.5,3],"hidden":false},{"label":"McKnight Percentages","borderWidth":1,"borderColor":"rgba(207,12,45,0.9)","hoverBorderColor":"#cf0c2d","backgroundColor":"rgba(207,12,45,0.95)","hoverBackgroundColor":"#cf0c2d","data":[61,13,2,17,0,6],"hidden":false}]},"options":{"animation":{"duration":2000},"maintainAspectRatio":true,"scales":{"yAxes":[{"ticks":{"fontColor":"rgba(100,100,100,0.8)","beginAtZero":true},"gridLines":{"color":"rgba(100,100,100,0.16)","zeroLineColor":"rgba(100,100,100,0.48)"}}],"xAxes":[{"ticks":{"fontColor":"rgba(100,100,100,0.8)"},"gridLines":{"color":"rgba(100,100,100,0.16)","zeroLineColor":"rgba(100,100,100,0.48)"},"categoryPercentage":0.8000000000000000444089209850062616169452667236328125,"barPercentage":0.90000000000000002220446049250313080847263336181640625}]},"legend":{"display":true,"position":"bottom","labels":{"usePointStyle":false,"padding":20,"boxWidth":12,"fontSize":12,"fontColor":"#3a3a3a"}},"tooltips":{"enabled":true,"mode":"index","bodySpacing":8,"titleSpacing":6,"cornerRadius":8,"xPadding":10},"yAxisFormat":{"suffix":"%"},"noTsep":false}}
["Minneapolis, St.Paul, Bloomington 2018 ເປີເຊັນ: {y}", "McKnight ເປີເຊັນ: {y}"]

ຕາຕະລາງທໍາອິດສະແດງໃຫ້ເຫັນອົງປະກອບເຊື້ອຊາດຂອງພະນັກງານຂອງພວກເຮົາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ Minneapolis-St. ປະຊາກອນເຂດຕົວເມືອງໂປໂລ. ຕາຕະລາງທີສອງສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງອັດຕາສ່ວນຂອງພະນັກງານຜູ້ທີ່ໄດ້ກໍານົດວ່າເປັນເພດຍິງ, ເພດຊາຍ, ຫຼືເພດທີ່ແຕກຕ່າງ / ບໍ່ສອດຄ່ອງ. ຕາຕະລາງສຸດທ້າຍສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າສະມາຊິກພະນັກງານກໍານົດຕົນເອງກ່ຽວກັບແນວທາງເພດແນວໃດ.

ເພດ

{"type":"pie","data":{"labels":["Women","Men","Transgender, gender queer, gender expansive, or nonbinary"],"datasets":[{"backgroundColor":["rgba(200,16,46,0.9)","rgba(39,153,137,0.9)","rgba(242,169,0,0.9)"],"hoverBackgroundColor":["#c8102e","#279989","#f2a900"],"data":[77,20,2],"borderWidth":0}]},"options":{"animation":{"duration":2000},"maintainAspectRatio":true,"cutoutPercentage":80,"circumference":6.28318530717958623199592693708837032318115234375,"legend":{"display":true,"position":"bottom","labels":{"usePointStyle":false,"padding":20,"boxWidth":12,"fontSize":12,"fontColor":"#3a3a3a"}},"tooltips":{"enabled":true,"bodySpacing":8,"titleSpacing":6,"cornerRadius":8,"xPadding":10},"noTsep":false}}
["ຜູ້ຍິງ: {y}", "ຜູ້ຊາຍ: {y}", "ຜູ້ທີ່ປ່ຽນເພດ, ຜູ້ຊາຍເພດຍິງ, ເພດຂະຫຍາຍຕົວ, ຫລືທີ່ບໍ່ແມ່ນ: {y}"]

ແນວທາງເພດ

{"type":"bar","data":{"labels":[" "],"datasets":[{"label":"Heterosexual","borderWidth":1,"borderColor":"rgba(129,170,20,0.9)","hoverBorderColor":"#81aa14","backgroundColor":"rgba(129,170,20,0.95)","hoverBackgroundColor":"#81aa14","data":[38],"hidden":false},{"label":"Bisexual","borderWidth":1,"borderColor":"rgba(242,169,0,0.9)","hoverBorderColor":"#f2a900","backgroundColor":"rgba(242,169,0,0.95)","hoverBackgroundColor":"#f2a900","data":[4],"hidden":false},{"label":"Gay or Lesbian","borderWidth":1,"borderColor":"rgba(39,153,137,0.9)","hoverBorderColor":"#279989","backgroundColor":"rgba(39,153,137,0.95)","hoverBackgroundColor":"#279989","data":[1],"hidden":false},{"label":"Queer","borderWidth":1,"borderColor":"rgba(103,33,70,0.9)","hoverBorderColor":"#672146","backgroundColor":"rgba(103,33,70,0.95)","hoverBackgroundColor":"#672146","data":[1],"hidden":false},{"label":"Not Listed","borderWidth":1,"borderColor":"rgba(200,16,46,0.9)","hoverBorderColor":"#c8102e","backgroundColor":"rgba(200,16,46,0.95)","hoverBackgroundColor":"#c8102e","data":[2],"hidden":false}]},"options":{"animation":{"duration":2000},"maintainAspectRatio":true,"scales":{"yAxes":[{"ticks":{"fontColor":"rgba(100,100,100,0.8)","beginAtZero":true},"gridLines":{"color":"rgba(100,100,100,0.16)","zeroLineColor":"rgba(100,100,100,0.48)"}}],"xAxes":[{"ticks":{"fontColor":"rgba(100,100,100,0.8)"},"gridLines":{"color":"rgba(100,100,100,0.16)","zeroLineColor":"rgba(100,100,100,0.48)"},"categoryPercentage":0.8000000000000000444089209850062616169452667236328125,"barPercentage":0.90000000000000002220446049250313080847263336181640625}]},"legend":{"display":true,"position":"bottom","labels":{"usePointStyle":false,"padding":20,"boxWidth":12,"fontSize":12,"fontColor":"#3a3a3a"}},"tooltips":{"enabled":true,"mode":"nearest","bodySpacing":8,"titleSpacing":6,"cornerRadius":8,"xPadding":10},"noTsep":false}}
["Heterosexual: {y}", "Bisexual: {y}", "Gay ຫຼື Lesbian: {y}", "Queer: {y}", "ບໍ່ໄດ້ລະບຸ: {y}"]

ປັບປຸງຄັ້ງສຸດທ້າຍ: ວັນທີ 19 ຕຸລາ 2020

ພາສາລາວ