2003 - ເນື້ອໃນແລະຮູບພາບຈາກບົດລາຍງານປະຈໍາປີ 2002 ຂອງພວກເຮົາ, ໃນຮູບແບບ Adobe Acrobat.