ສິງຫາ 2009 - ບົດລາຍງານປະຈໍາປີ 2008, ລວມທັງງົບການເງິນ.