ບົດລາຍງານຂອງ Ceres ຖືກປັບປຸງ, ໂດຍສະຫະພັນໂດຍ McKnight. ບົດລາຍງານນີ້ໃຫ້ນັກລົງທືນມີຄໍາແນະນໍາແລະຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງສໍາລັບການປະເມີນຄວາມສ່ຽງດ້ານນ້ໍາຂອງສາທາລະນະໃນສະບຽງອາຫານ, ເຄື່ອງດື່ມ, ຜະລິດຕະພັນຊີ້ນແລະຜະລິດຕະພັນກະເສດ. ບົດລາຍງານດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນເພື່ອຊີ້ນໍານັກລົງທຶນໂດຍຜ່ານຄວາມສ່ຽງທີ່ສໍາຄັນຂອງນ້ໍາທີ່ກໍາລັງປະເຊີນກັບອຸດສາຫະກໍາເຫຼົ່ານີ້ແລະມີລະດັບຂໍ້ມູນລະດັບ 37 ບໍລິສັດທີ່ມີຄຸນນະພາບໃນການຄຸ້ມຄອງນ້ໍາຂອງບໍລິສັດ.