ການແກ້ໄຂບັນຫາພາກພື້ນທີ່ສໍາຄັນແລະປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງຄົນທີ່ມີຄວາມສ່ຽງທີ່ສຸດໃນກໍາປູເຈຍ, ລາວແລະຫວຽດນາມ.