ຂ້າມໄປຫາເນື້ອໃນ

ລະບົບອາຫານແມ່ນເຊື່ອມໂຍງຢ່າງໃກ້ຊິດກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ & ຄວາມທ່ຽງທຳ. ໃນ Q4 ຂອງປີ 2021 ໂຄງການສາກົນຂອງພວກເຮົາໄດ້ໃຫ້ $1.3 mi… https://t.co/ZiCUM82bpj

ພາສາລາວ