ຂ້າມໄປຫາເນື້ອໃນ

ວິທີການຂອງພວກເຮົາ

ໂຄງການຄົ້ນຄ້ວາປູກພືດຮ່ວມກັນຂອງ McKnight Foundation (CCRP) ສະຫນັບສະຫນູນການຄົ້ນຄວ້າຮ່ວມມືກ່ຽວກັບການຂະຫຍາຍຕົວທາງດ້ານກະສິກໍາ (AEI). ການສະຫນັບສະຫນູນທັງສອງໂຄງການຄົ້ນຄ້ວາຕາມພື້ນທີ່ທີ່ຖືກຈັດເຂົ້າໃນສີ່ຊຸມຊົນປະຕິບັດຕົວເມືອງໃນປະເທດແອຟິກາແລະອາເມລິກາໃຕ້, ຫຼືມີການຕັດກັນໃນລັກສະນະ. ໂຄງການພາກພື້ນໂດຍປົກກະຕິເຊື່ອມໂຍງກັບອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ, ສາກົນແລະ / ຫຼືທ້ອງຖິ່ນທີ່ມີຊຸມຊົນຂອງຊາວກະສິກອນຂະຫນາດນ້ອຍ, ນັກຄົ້ນຄວ້າ, ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານການພັດທະນາ, ແລະຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມອື່ນໆ ບັນດາໂຄງການຮ່ວມກັນສະຫນັບສະຫນູນດ້ານວຽກງານຕ່າງໆໃນທົ່ວພາກພື້ນ. ໂຄງການ CCRP ສ້າງປະດິດສ້າງທາງດ້ານເຕັກນິກແລະສັງຄົມເພື່ອປັບປຸງການຜະລິດ, ການດໍາລົງຊີວິດ, ໂພຊະນາການແລະຄວາມເປັນເອກະພາບສໍາລັບຊຸມຊົນກະສິກໍາ. ຜົນກະທົບໃນຂະຫນາດໃຫຍ່ແມ່ນເກີດຂື້ນໃນເວລາທີ່ຄວາມຄິດໃຫມ່, ເຕັກໂນໂລຢີຫຼືຂະບວນການຖືກປັບເຂົ້າໄປໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ໃນເວລາທີ່ຄວາມເຂົ້າໃຈຈາກການຄົ້ນຄວ້າການປ່ຽນແປງໃນນະໂຍບາຍແລະການປະຕິບັດ,

Agroecological Intensification

ການປັບປຸງລະບົບນິເວດ (AEI) ແມ່ນການປັບປຸງຜົນປະໂຫຍດຂອງການກະສິກໍາຜ່ານການເຊື່ອມໂຍງກັບຫຼັກການນິເວດວິທະຍາໃນການຄຸ້ມຄອງລະບົບແລະການກະສິກໍາ. ອີງຕາມເງື່ອນໄຂ, ການປັບປຸງການປະຕິບັດອາດຈະຫມາຍຄວາມວ່າທຸກຢ່າງຫຼືທັງຫມົດດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້: ການຜະລິດເພີ່ມຂຶ້ນ, ການນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນໃນທ້ອງຖິ່ນ, ການປຸງແຕ່ງອາຫານທີ່ດີກວ່າ, ການປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ແລະການເພີ່ມທຶນ, ການເພີ່ມຄວາມສະດວກແລະການສະຫນອງການບໍລິການດ້ານສະພາບແວດລ້ອມຈາກການປູກຝັງ. ລັກສະນະພິເສດ, AEI:

 • ການນໍາໃຊ້ຄວາມຮູ້ຂອງທ້ອງຖິ່ນແລະທົ່ວໂລກເພື່ອປັບປຸງປະສິດທິພາບແລະປະສິດທິພາບຂອງພືດ, ຕົ້ນໄມ້, ສັດລ້ຽງ, ສັດຕູພືດແລະພະຍາດແລະການຄຸ້ມຄອງດິນ;
 • ເສີມສ້າງສຸຂະພາບຂອງດິນແລະຄວາມອຸດົມສົມບູນ, ເພີ່ມຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງການເຮັດວຽກແລະຫຼຸດຜ່ອນການສູນເສຍກ່ອນແລະຫຼັງເກັບກ່ຽວ;
 • ສະຫນັບສະຫນູນການພັດທະນາລະບົບມູນຄ່າທ້ອງຖິ່ນແລະອາຫານທີ່ຫຼາກຫຼາຍແລະມີທາດບໍາລຸງ;
 • ແມ່ນມີຄວາມຍືດຢຸ່ນແລະຕອບສະຫນອງຕໍ່ສະພາບຂອງທ້ອງຖິ່ນ, ລວມທັງການເຂົ້າເຖິງຂອງຊາວກະສິກອນໃນການເຂົ້າແລະຕະຫຼາດ;
 • ແມ່ນອີງໃສ່ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບການພັດທະນາຂອງຊີວະນາໆພັນ, ເສດຖະກິດ, ວັດທະນະທໍາ, ບົດບາດຍິງຊາຍ, ສະພາບອາກາດແລະສະພາບການອື່ນໆ;
 • ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງແລະເພີ່ມຜົນຜະລິດໂດຍການປັບປຸງຄວາມທົນທານແລະການປັບຕົວ;
 • ຕ້ອງການການຮ່ວມມືລະຫວ່າງຂະແຫນງການທີ່ພິຈາລະນາພະລັງງານແລະຄວາມສະເຫມີພາບ.

ປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນແລະອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ໄດ້ຮັບການຍອມຮັບພາຍໃຕ້ວິທີການທີ່ຈັດຂຶ້ນຢູ່ບ່ອນທີ່ CCRP ມີຄວາມເຂົ້າໃຈດີກ່ຽວກັບສິ່ງທ້າທາຍທີ່ເຂດຕ່າງໆຂອງພວກເຂົາປະເຊີນ. ໃນການຄົ້ນຄວ້າທີ່ໄດ້ຮັບທຶນຈາກ CCRP, ຜູ້ບັນຍາຍພັດທະນາຄຸນະພາບ, ການຮ່ວມມືໄລຍະຍາວໃນບັນດາຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມ. ການແລກປ່ຽນຄວາມຮູ້ໃນບັນດາຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາອົງການທ້ອງຖິ່ນແລະເພີ່ມຄວາມສາມາດໃນການປະຕິບັດການຮ່ວມກັນແລະການແກ້ໄຂທີ່ຍືນຍົງ.

ຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນຂອງ CCRP ຂອງການປະຕິບັດ

CCRP ສຸມໃສ່ສີ່ຂົງເຂດຂອງຄວາມບໍ່ຫມັ້ນຄົງດ້ານອາຫານທີ່ສູງ, ໂຄງການທຶນຊ່ວຍເຫຼືອເຊິ່ງປະກອບແລະເສີມຂະຫຍາຍຫຼັກການຄຸ້ມຄອງໃນຂອບເຂດແລະໂຄງການ. CCRP ນໍາໃຊ້ວິທີຊຸມຊົນປະຕິບັດ (CoP) ເຊິ່ງໃນນັ້ນປະຊາຊົນແລະອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ມີຄວາມມຸ່ງຫມັ້ນຮ່ວມກັນກັບ AEI ພົວພັນກັນຢ່າງເປັນປົກກະຕິເພື່ອປັບປຸງວຽກງານຂອງເຂົາເຈົ້າ. ຕົວແບບ CoP ຂອງ CCRP ເນັ້ນຫນັກການເຊື່ອມຕໍ່ເຄືອຂ່າຍ, ການຮຽນຮູ້ແລະການປະຕິບັດຮ່ວມກັນ. ການຮ່ວມມືໃນຂົງເຂດພາກພື້ນເພື່ອສ້າງຄວາມສາມັກຄີ, ຮ່ວມມືດ້ານຄວາມຮູ້ແລະການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ / ນະວັດຕະກໍາ, ແລະຊ່ວຍສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ລະດັບທ້ອງຖິ່ນ, ສະຖາບັນ, ໂຄງການແລະລະດັບບຸກຄົນ. ການແລກປ່ຽນການຮຽນຮູ້ເກີດຂຶ້ນພາຍໃນ, ໃນໄລຍະ, ແລະພາຍຫຼັງສີ່ CoPs ທາງພູມສາດ.

ຍຸດທະສາດພາກພື້ນແລະທີມງານ

ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບວຽກງານທີ່ສະຫນັບສະຫນູນໂດຍ CCRP, ຢ້ຽມຢາມ CCRP.org

women sitting down and having a drink

Andes CoP (ໂບລິເວຍ, ເອກວາດໍແລະເປຣູ)

ສະຫນັບສະຫນູນລະບົບການຜະລິດແບບປະສົມປະສານແລະຫຼາກຫຼາຍຊະນິດທີ່ປະກອບດ້ວຍການອະນຸລັກແລະນິເວດວິທະຍາທາງດ້ານການກະສິກໍາພື້ນເມືອງ ພາກພື້ນນີ້ແມ່ນສະຫນັບສະຫນູນໂດຍ Julio Postigo ແລະ Claire Nicklin.

family standing together and sorting their crops up

ເອີຣົບຕາເວັນອອກ CoP (ເອທິໂອເປຍ, ເຄນຢາແລະອູການດາ)

ມີຈຸດປະສົງເພື່ອປັບປຸງການປະຕິບັດລະບົບການປູກຝັງແລະຜ່ານຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງດ້ານການປູກພືດຫຼາຍຂຶ້ນເພື່ອປັບປຸງອາຫານທ້ອງຖິ່ນແລະການດໍາລົງຊີວິດ. ພາກພື້ນນີ້ໄດ້ຮັບການສະຫນັບສະຫນູນຈາກເມືອງ Beth Medvecky ແລະ Linnet Gohole.

people analyzing their crops

ເອີຣົບພາກໃຕ້ຂອງ CoP (Malawi, Mozambique, ແລະ Tanzania)

ສຸມໃສ່ການຄົ້ນຄ້ວາກ່ຽວກັບຂໍ້ຈໍາກັດໃນການຜະລິດຫມາກຂ້າວແລະການປັບປຸງການຜະລິດພືດແລະການປະຕິບັດພາຍຫຼັງການເກັບກ່ຽວ. ພາກພື້ນນີ້ແມ່ນສະຫນັບສະຫນູນໂດຍ Kate Wellard ແລະ Prudence Kaijage.

an African man looking through standing between his plants

ແອຟິກາຕາເວັນຕົກ CoP (Burkina Faso, Mali ແລະ Niger)

ສະຫນັບສະຫນູນການຜະລິດແລະການບໍລິໂພກດ້ານໂພຊະນາການຂອງລະບົບການຜະລິດເຂົ້າຫນົມຫວານແລະເມັດຫມູຕາມລະບົບການກະສິກໍາແບບຍືນຍົງ, ການຫລາກຫລາຍກັບພືດຜັກແລະພືດຫນ້ອຍ, ການປັບປຸງການເຊື່ອມໂຍງຕົ້ນໄມ້ແລະການພັດທະນາລະບົບມູນຄ່າທ້ອງຖິ່ນ. ພາກພື້ນນີ້ແມ່ນສະຫນັບສະຫນູນໂດຍ Bettina Haussmann ແລະ Batamaka ບາງ.

two men walking next to bicycles with their crops

ໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ

ສະຫນັບສະຫນູນລັກສະນະທີ່ມີຄວາມສົນໃຈໃນທົ່ວ CoPs ພາກພື້ນ. ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ອາດຈະກ່ຽວຂ້ອງກັບການສົນທະນາທົ່ວໂລກກ່ຽວກັບ AEI ແລະຄວາມປອດໄພດ້ານສະບຽງອາຫານທົ່ວໂລກ, ຫຼືແນວຄວາມຄິດໃຫມ່ຫຼືນະວັດກໍາດ້ານວິຊາການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຄົ້ນຄວ້າ AEI. ການໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າຂ້າມຜ່ານແມ່ນສະໜັບສະໜູນໂດຍ Jane Maland Cady ແລະ Paul Rogé.

ການຄາດຄະເນຂອງ CCRP ສໍາລັບການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງ CoP

ຜູ້ສະຫນອງ CCRP ມັກຈະລາຍງານວ່າວິທີການ CoP ຂອງໂຄງການແມ່ນຫນຶ່ງໃນສ່ວນທີ່ມີຄຸນຄ່າແລະມີຄຸນຄ່າທີ່ສຸດຂອງໂຄງການເຊິ່ງປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການປັບປຸງຄຸນນະພາບການຄົ້ນຄວ້າແລະຄວາມສໍາພັນແລະການຮ່ວມມືລະຫວ່າງຜູ້ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ມັນເປັນວິທີການທີ່ມີຊັບພະຍາກອນແລະເວລາຫຼາຍ. ຄວາມຄາດຫວັງແລະຜົນປະໂຫຍດສໍາລັບການເຂົ້າຮ່ວມຂອງຜູ້ໄດ້ຮັບທຶນໃນ CoP ປະກອບມີ:

 • ເຂົ້າຮ່ວມປະຈໍາປີຂອງ CoP ຂອງພາກພື້ນ ຜູ້ພິພາກສາໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັ້ງ, ຊຶ່ງມັກຈະກ່ຽວຂ້ອງກັບການນໍາສະເຫນີທາງວິທະຍາສາດ, ການປະຕິບັດແບບໂຕ້ຕອບຫຼືການສ້າງແບບຈໍາລອງ, ການແລກປ່ຽນຫມູ່ເພື່ອນແລະການຕອບສະຫນອງ, ການສະທ້ອນຕໍ່ / ການສ້າງຄວາມຄິດແລະ / ຫຼືການຢ້ຽມຢາມພາກສະຫນາມແບບດຶງດູດ. (ກອງທຶນເພື່ອການເດີນທາງແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງແມ່ນລວມຢູ່ໃນງົບປະມານຂອງໂຄງການຊ່ວຍເຫລືອ);
 • ສະຫນັບສະຫນູນໂດຍແລະການຮ່ວມມືກັບ CCRP ທີມງານພາກພື້ນ ຂອງຜູ້ປຶກສາໃນການພັດທະນາແລະປະຕິບັດໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ, ລວມທັງການປະຊຸມເບື້ອງຕົ້ນ, ກອງປະຊຸມທົບທວນປີລະຫວ່າງປີ, ການທົບທວນຄືນແລະການສະຫນັບສະຫນູນໃນການເຜີຍແຜ່ແລະການສື່ສານແລະການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານວິຊາການ;
 • ສະຫນັບສະຫນູນ ເພື່ອພັດທະນາແລະເສີມສ້າງຄວາມຄິດແລະການປະຕິບັດການປະເມີນ- ລວມທັງທັກສະແລະວິທີການຕ່າງໆກ່ຽວກັບການປະເມີນຜົນການພັດທະນາແລະການປະຕິບັດທີ່ເຫມາະສົມ - ມີການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກທີມງານທີ່ປຶກສາດ້ານການຕິດຕາມກວດກາ, ການປະເມີນຜົນແລະແຜນການ (IMEP) ຂອງ CCRP;
 • ຊ່ວຍເຫຼືອ ເສີມຂະຫຍາຍການວາງແຜນການຄົ້ນຄວ້າ, ການອອກແບບ, ການປະຕິບັດແລະການວິເຄາະ- ລວມທັງກອງປະຊຸມ, ເວັບໄຊຕ໌, ກອງປະຊຸມ, ແລະການແນະນໍາມືຈາກທີມງານສະຫນັບສະຫນູນວິທີການຄົ້ນຄວ້າ (RMS) ຂອງ CCRP;

ໂອກາດເພີ່ມເຕີມ ທຸກໆປີ, ເຊັ່ນການສະຫນັບສະຫນູນກອງປະຊຸມ, ການແລກປ່ຽນແລະການແລກປ່ຽນລະຫວ່າງໂຄງການແລະການແລກປ່ຽນ, ການເຮັດວຽກຂອງກຸ່ມ, ແລະການເຂົ້າເຖິງບັນດາຜູ້ຊ່ຽວຊານທາງດ້ານເຕັກນິກ, ຊັບພະຍາກອນແລະເຄື່ອງມືອື່ນໆເຊັ່ນ: ກອບ, ປື້ມຄູ່ມື, ຄູ່ມື, ວິດີໂອ, ການສະຫນອງເຕັກໂນໂລຢີ GIS.

ທິດສະດີຂອງການປ່ຽນແປງ

CCRP ນໍາໃຊ້ "ທິດສະດີການປ່ຽນແປງ" ເພື່ອສະແດງວິທີການທີ່ພວກເຮົາມີຄວາມມຸ່ງຫມັ້ນທີ່ຈະປະກອບສ່ວນໃຫ້ຊີວິດການເປັນຢູ່, ຜະລິດຕະພັນແລະໂພຊະນາການດີຂຶ້ນສໍາລັບຊຸມຊົນກະສິກໍາ.

ທິດສະດີຂອງພວກເຮົາໃນການປ່ຽນແປງ (ຂ້າງລຸ່ມ) ແຜນທີ່ສອງເສັ້ນທາງທີ່ແຕກຕ່າງກັນແລະແຕກຕ່າງກັນໂດຍຜ່ານການເຮັດວຽກຂອງພວກເຮົາແມ່ນມີຈຸດປະສົງເພື່ອເຮັດໃຫ້ມີຜົນກະທົບ. ຫນຶ່ງແມ່ນການສະຫນັບສະຫນູນການຄົ້ນຄ້ວາ AEI ທີ່ມີຈຸດປະສົງເພື່ອປັບປຸງການປະຕິບັດຢູ່ໃນລະດັບກະສິກໍາ. ອີກດ້ານຫນຶ່ງແມ່ນການສະຫນັບສະຫນູນການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ບຸກຄົນແລະສະຖາບັນທີ່ເພີ່ມຄວາມສໍາຄັນແລະຄຸນນະພາບຂອງການຄົ້ນຄວ້າແລະການພັດທະນາດ້ານການກະສິກໍາເຊິ່ງເປັນພື້ນຖານສໍາລັບການປັບປຸງແບບຍືນຍົງໃນການປູກຝັງ.

ທິດສະດີການປ່ຽນແປງຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮົາສາມາດລະບຸຍຸດທະສາດການເງິນໃນລະດັບໂຄງການ, ລະດັບພູມິພາກແລະລະດັບຂອງໂຄງການ; ກໍານົດຄວາມສໍາຄັນຂອງການຄົ້ນຄວ້າແລະຄູ່ຮ່ວມງານທີ່ເຫມາະສົມ; ແລະກໍານົດເລນໂດຍຜ່ານການທີ່ຈະປະເມີນຜົນວຽກຂອງພວກເຮົາ. ທິດສະດີການປ່ຽນແປງໃຫ້ມີຂອບແບບດຽວເພື່ອເຂົ້າໃຈວ່າຜົນໄດ້ຮັບການຄົ້ນຄວ້າຂອງ CCRP ແລະຂະບວນການສະຫນັບສະຫນູນຂອງຜູ້ໃຫ້ທຶນຂອງພວກເຮົາສົມທົບກັບການສ້າງຜົນກະທົບ.

ພວກເຮົາສືບຕໍ່ທົດສອບ, ປັບປຸງແລະປັບປຸງທິດສະດີການປ່ຽນແປງນີ້ເພື່ອປັບປຸງການຂຽນໂປຼແກຼມຂອງພວກເຮົາເອງເຊັ່ນດຽວກັນກັບຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບທຶນຂອງພວກເຮົາແລະນໍາໃຊ້ສິ່ງທີ່ພວກເຮົາໄດ້ຮຽນຮູ້ເພື່ອນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນຫຼາຍຂຶ້ນສໍາລັບຊຸມຊົນ. ຜູ້ໃຫ້ທຶນໄດ້ຖືກຂໍໃຫ້ພັດທະນາທິດສະດີຢ່າງຊັດເຈນກ່ຽວກັບເອກະສານການປ່ຽນແປງ.

ວິທີການສະຫມັກ

ເງິນຊ່ວຍເຫຼືອແມ່ນໄດ້ຮັບການຄັດເລືອກໂດຍອີງໃສ່ເງື່ອນໄຂທີ່ປະກອບມີການສອດຄ່ອງກັບໂຄງການແລະບູລິມະສິດໃນລະດັບພາກພື້ນແລະຍຸດທະສາດ, ຄຸນນະພາບ, ນະວັດກໍາແລະການຮັບຮູ້ຂອງສະພາບທ້ອງຖິ່ນ. ຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບວິທີການນໍາໃຊ້.

ພາສາລາວ