ຂ້າມໄປຫາເນື້ອໃນ

ໂຄງການຢຸດງານປະທ້ວງ

Technology Awards

Discontinued in 2022

memory-and-cognitive-disorder-awards

Memory & Cognitive Disorders Awards

ຢຸດເຊົາໃນປີ 2020

light pink and blue microscope cell

Brain Disorder Awards

ຢຸດໃນປີ 2012

green and blue cells under a microscope

ລາງວັນນັກຄົ້ນຄວ້າ

ຢຸດໃນປີ 2002

microscope picture of two organs connected

Senior Investigator Awards

ຢຸດໃນປີ 1999

ພາສາລາວ