Agoosto 2009 - Warbixinta sannadlaha ah ee 2008, oo ay ku jiraan warbixinta maaliyadeed.