Ang serye na ito, na ginawa ng Stanford Social Innovation Review sa pakikipagtulungan sa Mission Investors Exchange, ay galugarin kung ano ang susunod sa epekto pamumuhunan at kung ano ang maaaring natutunan mula sa ilan sa mga pinaka-makabagong pundasyon.