Ang ulat na pinondohan ng McKnight sa kalidad ng tubig at kalusugan ng ilog sa Metro Mississippi River, na isinulat ng National Park Service at Mga Kaibigan ng Mississippi River.