Bỏ qua nội dung

Nhiệm vụ của chúng ta

Tiến tới một tương lai công bằng hơn, sáng tạo và phong phú hơn, nơi con người và hành tinh phát triển mạnh

Nhà vô địch về thực phẩm bền vững

Hãy biến đổi cách thế giới sản xuất, tiêu thụ và suy nghĩ về thực phẩm.

Công bằng trong Hành động

Từ khát vọng đến hành động, một báo cáo tiến độ từ McKnight Foundation.

Chuyển đổi hệ thống năng lượng

Bảo vệ hành tinh của chúng ta để mọi người có thể phát triển mạnh mẽ đòi hỏi phải chuyển đổi cách chúng ta sản xuất và sử dụng điện.

Tiếng Việt