Điểm nổi bật từ 10 năm làm việc trong Cộng đồng Thực hành Cộng đồng Tây Phi của Chương trình Nghiên cứu Hợp tác của Tổ chức McKnight.