Báo cáo Ceres cập nhật, được đồng tài trợ bởi McKnight. Báo cáo này cung cấp cho các nhà đầu tư các hướng dẫn và dữ liệu liên quan để đánh giá rủi ro nước của công bằng trong các ngành công nghiệp thực phẩm, đồ uống, thịt và nông sản đóng gói. Báo cáo được cấu trúc để hướng dẫn các nhà đầu tư vượt qua các rủi ro chính về nước đối mặt với các ngành công nghiệp này và có bộ dữ liệu duy nhất xếp hạng 37 công ty thực phẩm lớn về chất lượng quản lý nước của công ty.