Một báo cáo mới được McKnight tài trợ từ Tài nguyên nước mở rộng của Đại học Minnesota chi tiết các mối liên hệ giữa sử dụng đất, dòng chảy và chất lượng nước trong cảnh quan nông thôn.