Ngày 24 tháng 7 năm 2013 - Jay Walljasper, được ủy quyền bởi Quỹ McKnight. Phần thứ ba của Chuỗi thực phẩm cho suy nghĩ, một tập hợp các báo cáo của bên thứ ba thông báo chiến lược chương trình của chúng tôi và được chia sẻ với các lĩnh vực chúng tôi hỗ trợ. Trong báo cáo này, Walljasper xem xét các vấn đề về danh tính khi đối mặt với Minneapolis-St. Paul và đặt ra một số giải pháp.