Một báo cáo mới do McKnight tài trợ từ Nhóm công tác môi trường tìm hiểu cách thức và lý do tại sao các chương trình tự nguyện không làm sạch nước bẩn.