Tuyên bố Nhà đầu tư Toàn cầu đưa ra những đóng góp mà các nhà đầu tư tổ chức có thể thực hiện để tăng đầu tư có khả năng phục hồi carbon và khí hậu thấp. Nó đưa ra các đề xuất thiết thực về cách đóng góp của chúng tôi có thể được nhân rộng thông qua hành động thích hợp của chính phủ.