Bản tóm tắt học tập này tóm tắt cuộc điều tra của nhóm đánh giá về kiến thức, kỹ năng và tài nguyên mà giáo viên sử dụng để nâng cao học sinh thông qua công cụ đánh giá BƯỚC, một số liệu được sử dụng để xác định tiến bộ trong lĩnh vực tập trung biết chữ sớm của chúng tôi.