Báo cáo mới của Surdna Foundation về kết quả điều tra đầu tư tác động của họ. Sử dụng kinh nghiệm của bản thân như một nghiên cứu điển hình và hướng dẫn, báo cáo tập trung vào cách tổ chức một quy trình tổng quát để tìm hiểu và thảo luận về việc sắp xếp các khoản đầu tư với nhiệm vụ.