Cập nhật tháng 6 năm 2016

Một tập hợp các số liệu được chia sẻ sẽ theo dõi sự thay đổi của khu vực về các kết quả kinh tế, môi trường và xã hội quan trọng. Một dự án của Greater MSP, Đối tác phát triển kinh tế khu vực Minneapolis St. Paul