Vào năm 2012, Quỹ McKnight đã hỏi Tiến trình Công trình về cách họ sẽ tiến tới kỷ niệm chương trình Học bổng Nghệ sĩ. Shanai Matteson và Colin Kloecker từ Works Progress muốn giới thiệu những câu chuyện phức tạp và ngay lập tức của những nghệ sĩ này ngày nay, và đưa ra cái nhìn về sự đa dạng của quá trình, thực tiễn và kinh nghiệm mà các nghệ sĩ gặp phải trong công việc của họ.