27 tháng 3 năm 2015 - Lần lặp lại thứ hai của khung chiến lược của chúng tôi, một tài liệu chính hướng dẫn công việc của chúng tôi trong ba năm tới, cam kết nền tảng để tối ưu hóa việc sử dụng tất cả các nguồn lực của chúng tôi để thúc đẩy sứ mệnh của chúng tôi.