Quỹ Minnesota Chamber Foundation đã phát hành một báo cáo có tiêu đề, “Những đóng góp về kinh tế của người nhập cư ở Minnesota.” Báo cáo nhấn mạnh những đóng góp được thực hiện với tư cách là người tiêu dùng, vốn nhân lực và người nộp thuế. Nó phát hiện ra rằng những người nhập cư kết nối tiểu bang với nền kinh tế thế giới thông qua tinh thần kinh doanh và chuyên môn trong các ngành công nghiệp quan trọng. Theo thời gian, những người nhập cư ngày càng di động, vươn lên thoát nghèo và có tỷ lệ việc làm và sở hữu nhà tăng lên.

Báo cáo bao gồm các tài khoản trực tiếp từ các doanh nhân nhập cư và người sử dụng lao động có doanh nghiệp phát triển mạnh nhờ nhân viên nhập cư.