Tháng 3 năm 2018 - Để đối phó với sự tăng trưởng to lớn của thị trường năng lượng sạch và toán khí hậu nghiêm trọng, chương trình Năng lượng và Khí hậu Trung Tây của McKnight đã cập nhật chiến lược của mình để tiến tới một khuôn khổ khử cacbon sâu. Tìm hiểu thêm về chiến lược được làm mới.