Cảm ơn tất cả những người đã tham gia với chúng tôi Thứ Năm, ngày 24 tháng 9, vì Cộng đồng sống động và công bằng (V&EC) chương trình hội thảo trên web. Chúng tôi rất vui mừng được đón tiếp 375 người từ nhiều tổ chức khác nhau trên toàn tiểu bang!

Xem ở trên hoặc đọc bản ghi nếu bạn không thể tham dự hoặc muốn xem lại bài thuyết trình. Của chúng tôi điều tra ban đầu và ứng dụng mẫu are posted on our website. Additionally, we invite you to read a Q&A, which answers common questions about the V&EC program.