Bỏ qua nội dung

Nhắc nhở: Tham gia ngày hôm nay và ngày mai, 11-12 tháng 10, 9 giờ sáng trung tâm cho Liên hoan phim Nghiên cứu Nông dân của chúng tôi với sự tham gia của địa điểm… https://t.co/XaI3sZq8EB

Tiếng Việt