Kara Carlisle tham gia Quỹ McKnight năm 2017 với tư cách là phó chủ tịch chương trình. Kể từ khi gia nhập Quỹ, Carlisle đã hỗ trợ chiến lược và phát triển chương trình chéo, đặc biệt là khám phá các giao điểm xuyên suốt sự đa dạng, công bằng, và sự tham gia của cộng đồng như là các điểm đòn bẩy để thúc đẩy tác động lớn hơn đến các khu vực cụ thể và địa lý.

Trước đây, Carlisle đã có tám năm làm việc tại Quỹ WK Kellogg ở Battle Creek, MI, gần đây nhất là giám đốc Chương trình New Mexico. Cô cũng phục vụ trong nhóm Tham gia từ thiện và dân sự của Kellogg, phát triển cẩm nang đầu tiên để thông báo cách tiếp cận của tổ chức đối với việc cấp quyền tại chỗ.

Trước đó, Carlisle giữ nhiều vị trí khác nhau ở Los Angeles, bao gồm cả phó giám đốc tại Zócalo Public Square Lecture Series, và giám đốc quan hệ công chúng và giám đốc của trung tâm giải quyết tranh chấp 4.29 tại Liên minh Mỹ Hàn Quốc. Cô cũng giám sát nhân sự và phát triển quỹ tại Trung tâm Cộng đồng và Thanh niên Koreatown, Inc. Ngoài ra, Carlisle còn là chủ tịch của Ủy ban Quan hệ Con người Thành phố Los Angeles và là chủ tịch của Đại hội Trao quyền. Cô là cựu thành viên hội đồng của Hiệp hội Hòa giải Cộng đồng Quốc gia tại Washington, DC.

Carlisle có bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh của Trường Quản lý Kellogg của Tây Bắc và bằng MDiv về nghiên cứu và giáo dục đô thị từ Trường Thần học Claremont.