Bỏ qua nội dung

Tài nguyên được cấp CCRP

Thông tin đề xuất 

LƯU Ý: Chỉ để tham khảo. Không sử dụng các hình thức để gửi.

Cấp báo cáo video hướng dẫn

Cấp báo cáo Hướng dẫn PDF

Tài nguyên báo cáo bằng tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Tây Ban Nha 
LƯU Ý: Chỉ để tham khảo. Không sử dụng các hình thức để gửi.

Cấp yêu cầu gia hạn miễn phí - Tài liệu

Hướng dẫn linh tinh

Vui lòng liên hệ với quản trị viên chương trình CCRP (wabrego@mcknight.org) nếu bạn có thêm câu hỏi.

Tiếng Việt