Lub Kaum Hlis 15, 2014 - Ib ntawm tsib lub chaw ua haujlwm commissioned npaj rau Lub Chaw Tshawb Nrhiav Kev Tshaj Tawm rau ntawm Early Care thiab Kawm Kev Kawm Ob Hom Lus.