Hla mus rau cov ntsiab lus

Tiv tauj peb

McKnight Foundation
710 South 2nd Street, Suite 400
Minneapolis, MN 55401

Taw Qhia
Ntxiv Txog Peb Chaw Ua Haujlwm

(612) 333-4220

Xa Peb Lus

Koj cov lus nug thiab kev txhawj xeeb tseem ceeb rau peb. Siv daim ntawv hauv qab no xa cov lus qhia. Yog tias koj xav mus cuag ib tus neeg ua haujlwm, thov tuaj xyuas peb cov neeg ua haujlwm.

Thov nco tias peb yuav tsis teb rau cov lus qhia txog kev lag luam.

  • Daim teb no yog rau cov hom phiaj validation thiab yuav tsum tau tawm mus tsis tau lawm.

Kev Thov Nyiaj

Peb xav kom koj xub nyeem cov ntaub ntawv keeb kwm yav dhau los rau cov neeg pab nyiaj thiab rov xyuas cov ncauj lus kom ntxaws thiab cov hnub kawg ntawm peb Cov nplooj ntawv pab cuam. Yog tias koj tseem muaj lus nug, hu rau tus kws saib xyuas haujlwm hauv qab ntawm txhua nplooj ntawv qhov program.

Peb yuav tsis teb rau cov lus nug uas kom meej meej tawm sab nraud sab nraum McKnight cov lus teev tseg ntawm qhov kev zov me nyuam. McKnight tsis kam txais cov tswv yim rau cov kev pab cuam los yog kev ua tub txib.

Media Inquiries

Cov neeg sau xov xwm tuaj yeem xa email rau Dan Thiede ntawm dthiede@mcknight.org. Qhia cov ncauj lus txog koj qhov hluav taws xob, zaj dab neeg, hnub kawg, thiab qhov xwm txheej ntawm koj qhov kev thov.

Txuas nrog peb

Hmoob