Hla mus rau cov ntsiab lus

Cov Haujlwm

Lub Neej Tom Ntej Qhov Twg Neeg
thiab Planet Thrive

McKnight txhawb kev daws huab cua nyob hauv Midwest; tsim ib qho chaw muaj vaj huam sib luag thiab suav nrog Minnesota; thiab txhawb kev kawm txuj ci, kev tshawb nrhiav qoob loo thoob ntiaj teb, thiab lub siab hlwb. Tus Minnesota Qhov Chaw Tshawb Nrhiav tseem yog peb cov tswv yim koom tes hauv Greater Minnesota.

Cov Kev Pabcuam Hauv Pauv Hloov

McKnight tau cog lus los tswj kev ncaj ncees rau peb cov nyiaj pub dawb hauv cov haujlwm no: Kev Kawm Ntawv, Cheeb Tsam & Zej Zog, Mississippi River, thiab Asia Qab Teb Hnub Tuaj. Peb zoo siab rau peb cov neeg koom tes.

Hmoob