21st Century Development strives muab lub chaw noj qab nyob zoo rau txhua tus neeg thiab lub cev tam sim no thiab hauv lub neej yav tom ntej.

Cov tub txawg los ntawm architecture, engineering thiab lwm yam kev koom tes yog koom tes nrog cov neeg ua hauj lwm rau tsoomfwv, kev lag luam thiab cov koom haum ua lag luam kom rov zoo siab rau kev xyaum thiab txhawb nqa 21st Century Development concepts lub neej nyob thoob qab ntuj.

Rau cov neeg:
21st Century Developments txhim kho kev noj qab haus huv, muab kev noj qab nyob zoo thiab chaw ua haujlwm, thiab tsim kom muaj kev sib koom tes, muaj kev ncaj ncees.

Rau qhov ib puag ncig:
21st Century Developments tsim dua txhua yam kev siv, thiab lawv pheej txuas thiab rov qab txuas dua tshiab hauv cheeb tsam thiab lub cheeb tsam.

Lub hom phiaj yog tsim thiab txhawb kev sib koom tes ntawm AIA Minnesota, tus Center for Sustainable Building Research, thiab McKnight Foundation.