Txog Lub Zej Zog, Tsis yog Kev Tshaj Tawm yuav qhia txog zaj dab neeg ntawm lub zej zog txoj kev taug mus rau kev paub txog tias lub zeem muag rau txhua tus-tshwjxeeb, lub luag haujlwm ntawm tsoomfwv cov nyiaj pab koom nrog kev pabcuam pejxeem hauv Central Corridor Funders Collaborative. Cov Nyiaj Ua Haujlwm Pab Ua Haujlwm pabcuam yog ib lub cushion thiab lubricant nyob rau hauv ntau txoj hauv kev ua haujlwm kom ntseeg tau tias txoj kev tsheb nqaj hlau tau xa cov nyiaj mus rau cov zej zog dhau txoj kev tsheb ciav hlau. Tsab ntawv no piav qhia txog cov hom phiaj ntawm txoj kev sib koom tes no tau kaum xyoo; ua li cas peb tau nqis tes ua hauv zej zog thawj kauj ruam thiab cov txiaj ntsim tau tiav; cov neeg koom tes kawm dab tsi; thiab ua li cas qhov teebmeem ntawm kev ua haujlwm yuav nyob deb tshaj li qhov peb pom.