Thaum lub caij nplooj zeeg xyoo 2019, McKnight Foundation tau teeb tsa txoj haujlwm University of Minnesota Lub Chaw rau Nroog thiab Cheeb Tsam Feem Ruam (CURA) los tshawb fawb txog cov neeg muaj feem rau lub xeev. Nws yog ib feem ntawm cov txheej txheem sib txuam ua ke thiab cov ntsiab lus sib koom ua ke tau tsim los pab cov qauv duab thiab qhia txog Lub Hauv Paus Kev pab cuam txhawb nqa kom vam meej thiab muaj vaj huam sib luag.

Lub hom phiaj ntawm cov kev tshawb fawb no yog nrhiav tswv yim ntau yam los ntawm cov neeg uas tsis tuaj yeem koom nrog hauv cov rooj sib tham, pawg tsom, lossis lwm cov hauv kev.

Ntxiv rau kev tawm tswv yim ncaj ncaj rau dab tsi McKnight ua los txhawb nws cov tswv yim tshiab, McKnight tau txais cov lus tseem ceeb thiab tseem ceeb txog qhov Foundation muaj nws txoj haujlwm li cas. Cov lus tau txais yog cov neeg ua haujlwm sib raug zoo nrog cov neeg pab nyiaj thiab cov kev paub dhau los nrog cov txheej txheem pub dawb muaj nyob rau hauv ntau txoj kev uas tseem ceeb ib yam li lub Koom Haum Pab Koom Tes txiav txim siab pab nyiaj.