Vào mùa thu năm 2019, Quỹ McKnight đã ủy thác Trung tâm các vấn đề đô thị và khu vực của Đại học Minnesota (CURA) để thực hiện một cuộc khảo sát trên toàn tiểu bang của các bên liên quan. Đó là một phần của quy trình thu thập dữ liệu đa cấp và đa cấp được thiết kế để giúp định hình và thông báo mới cho Quỹ Chương trình Cộng đồng Sống động & Công bằng.

Mục tiêu của cuộc khảo sát là tìm kiếm đầu vào rộng rãi từ những người không thể tham gia vào các cuộc họp, nhóm tập trung hoặc các phương thức tham gia trực tiếp khác.

Ngoài phản hồi trực tiếp về những gì McKnight làm để thúc đẩy các chiến lược mới của mình, McKnight còn nhận được phản hồi quan trọng và quan trọng về cách thức hoạt động của Quỹ. Thông điệp nhận được là mối quan hệ của nhân viên với người được cấp và kinh nghiệm với các quy trình cấp quyền theo nhiều cách cũng quan trọng như những gì Quỹ quyết định tài trợ.