Ua ib feem ntawm peb kev cog lus tias kom txhua tus me nyuam hauv Minnesota muaj kev nkag tau rau ntau haiv neeg, cov neeg qhia ntawv zoo, peb tab tom ua haujlwm nrog TeachingWorks los mus ua kom tau tus xibfwb npaj siab zoo. Ntawm TeachingWorks, lawv ntseeg tias cov xibfwb zoo tsis yug; lawv tau qhia.

Cov xib fwb zoo tsis yug; lawv tau qhia.

Peb nyuam qhuav caw Deborah Loewenberg pob, PhD, tus thawj coj ntawm TeachingWorks, qhia txog nws txoj kev paub txog tias tus xib fwb npaj siab ua tau zoo li cas yuav ua rau muaj kev ncaj ncees. Nws txoj kev qhia yog nyob ib ncig ntawm lub tswv yim uas cov kws qhia ntawv txiav txim siab me me rau txhua hnub uas muaj kev cuam tshuam loj heev rau cov tub ntxhais kawm pom lawv tus kheej thiab lawv qhov peev xwm kawm. Los ntawm kev ua tib zoo tawm tsam cov chav kawm raug, Lub Pob tau qhia peb tias cov xib fwb tuaj yeem txhawb zog los sis cuam tshuam cov kev tsim txom thiab tsis sib xws hauv chav kawm.

Saib cov ntsiab lus ntawm nws tham hauv qab no kom paub ntxiv.