Ua ib feem ntawm peb tshaj tawm tias peb tau ua tob rau ob qho haujlwm tseem ceeb: kev nce qib kev daws teeb meem kev nyab xeeb thiab tsim Minnesota kom sib luag thiab suav nrog Minnesota, peb muab cov lus no los piav peb lub hom phiaj tshiab.

Kawm Ntxiv

Lub McKnight Foundation xav qhia txog nws txoj kev ris txiaj rau txhua tus neeg uas tau tsim tawm ntawm qhov yeeb yaj kiab, nrog rau ntau lub koom haum thiab cov neeg hauv zej zog uas peb ua haujlwm nrog tsim lub ntiaj teb zoo dua, muaj tswv yim, thiab ntau tshaj.

Yeeb Yaj Vev Xaib Lawm

Molly Mais, Digital Storyteller

Na Eng, Tus Thawj Kev Sib Txuas Lus

 

Ntaus Diam duab thiab Duab Ntaus

EDC

Inquilinxs Unidxs por Justicia

Jason Blackeye on Tsis Txhaum

JuxtaPosition Arts, kws thaij duab Justin Sengly

Karsten Würth (@ karsten.wuerth) on Tsis Txhaum

Minnesota Interfaith Hwj Chim & Lub Teeb

Lub zog ntawm MN

Quarrie Kev Pab Pawg Yees Duab

Springboard rau Arts

Teb Chaws Asmeskas Koom Tes Tiv Thaiv Ib Puag Ncig - dig yawg