Tsev Kawm Ua Dejnum Nrab Hauv Nruab Nrab Hauv Nruab Nrab Hauv Tebchaws Meskas

Ua haujlwm nrog Jane Bloch ntawm Tusculum Consulting, McKnight Foundation pib nrhiav kev pabcuam hauv cov koomhaum hauv zejzos thiab cov kev sib txuas lus, thoob plaws ntau cov sectors, hauv Tsoomfwv Midwest: Indiana, Iowa, Michigan, Minnesota, thiab Ohio.

Tshaj li ntawm peb lub hlis thaum xyoo 2018, 123 tus neeg los ntawm ntau tshaj li cuaj caum txawv cov koom haum ua haujlwm hauv cov xeev no, thiab cov pab pawg nrog thaj tsam thiab lub teb chaws, sib koom lawv lub sijhawm thiab kev pom. Cov kev sib txuas lus zoo no tau siv cov tswv yim zoo, ua ke nrog cov neeg tuaj sib tham txog ntau lub tswv yim thiab cov kev paub uas muaj los ntawm kev ua haujlwm ntawm chaw ua haujlwm rau kev tshaj lij hauv zej tsoom cov koom haum, kev cai, kev sib txuas lus, thiab kev ua haujlwm rau pej xeem. Txhua qhov kev sib tham tau muab cov tswv yim, thaum ua ke, thaij lub ntsiab lus ntawm txhua lub xeev qhov chaw tawm tswv yim.