Nâng cao năng lực tổ chức và truyền thông của Trung Mỹ

Hợp tác chặt chẽ với Jane Bloch của Tusculum Consulting, Quỹ McKnight bắt đầu nỗ lực kiểm tra năng lực tổ chức và liên lạc trên cơ sở, trên nhiều lĩnh vực, tại năm bang miền Trung Tây: Indiana, Iowa, Michigan, Minnesota và Ohio.

Trong ba tháng đầu năm 2018, 123 người từ hơn chín mươi tổ chức khác nhau làm việc tại các tiểu bang này, cũng như các nhóm có chuyên môn trong khu vực và quốc gia, đã chia sẻ thời gian và hiểu biết của họ. Những cuộc trò chuyện định tính này đã vượt qua phổ tư tưởng, kết hợp những quan điểm và kinh nghiệm đa dạng của người được phỏng vấn, từ tổ chức công sở đến chuyên môn về tổ chức cộng đồng, chính sách, truyền thông và các vấn đề công cộng. Mỗi cuộc phỏng vấn cá nhân cung cấp đầu vào, khi được kết hợp, vẽ ra một cái nhìn tổng quan nhiều lớp về cảnh quan vận động của mỗi tiểu bang.