Lub Rau Hli 2014

Ib lub koom haum ULI MN Regional Council ntawm Mayor lub cuab yeej tsim los pab cov neeg, tsev neeg, cov tswv yim, cov neeg tsim khoom, cov lag luam vaj tse thiab cov zej zog hauv Twin Cities 13-County Metrics zoo dua cov nqi tsev thiab nqi tsheb thauj mus los.

Tus MSP H + T Tshuab xam zauv yog ib qho cuab yeej tsim tau yooj yim los ua kom yooj yim kwv yees cov nqi vaj tse thiab kev thauj mus los thiab muab koj cov ntsiab lus sib piv nrog cov nqi nruab nrab ntawm cov neeg zej zog. Nws yog tsim los txhim kho ntau yam vaj tse thiab kev thauj mus los thiab qhov kev cuam tshuam nyiaj txiag tag nrho ntawm kev nyob ze los yog dhau ntawm kev ua haujlwm.