Nyob hauv ib qho kev sau ntawv "Let's Embrace Our Philanthropic Duty," McKnight tus thawj tswj hwm Kate Wolford tau hais ntau dua qhov yuav tsum siv lawv txoj haujlwm los ua tus neeg tsim lag luam los mus ua tub txib. Nrhiav nws tawm tswv yim rau p. 26 ntawm "CEO Reflections," ib phau ntawv tshaj tawm rau ib lub Center ntawm Txiaj Ntsig Zoo Siab Tshaj Tawm uas kaw cov lus pom ntawm 200 hauv cov thawj tswj hwm.