លោក Kate Wolford ប្រធានក្រុមហ៊ុន McKnight បានលើកឡើងថានៅក្នុងអត្ថបទមួយដែលមានចំណងជើងថា«ចូរចាប់យកភារកិច្ច Philanthropic របស់យើង»។ រកអត្ថាធិប្បាយរបស់នាងនៅលើទំ។ 26 នៃ "ប្រធានក្រុមហ៊ុនឆ្លុះបញ្ចាំង" ដែលជាការបោះពុម្ពផ្សាយជាដៃគូមួយទៅនឹងរបាយការណ៍មជ្ឈមណ្ឌលហ្វឹកហ្វឺនដែលមានប្រសិទ្ធិភាពដែលចាប់យកនូវការយល់ដឹងពីនាយកប្រតិបត្តិគ្រឹះស្ថាន 200 ។