Trong một bài tiểu luận có tên là Let Hãy ôm lấy nghĩa vụ từ thiện của chúng tôi, chủ tịch của Kate McKnight, Kate Wolford, cho rằng cần có thêm cơ sở để sử dụng vai trò là nhà đầu tư tổ chức để tiến hành sứ mệnh. Tìm bình luận của cô ấy trên p. 26 trong số các phản ánh của Giám đốc điều hành, một ấn phẩm đồng hành với một báo cáo gần đây của Trung tâm từ thiện hiệu quả nắm bắt những hiểu biết sâu sắc từ 200 giám đốc điều hành nền tảng.