MN Challenge Qis Tus Nqi Them Cov Nqi Them Nqi Qis yog ib lub tswv yim txhawb nqa los ntawm Minnesota Housing, McKnight Foundation, Nroog Av Hauv Nroog Minnesota, Regional Council of Mayors, thiab Enterprise Partners Partners. Lub hom phiaj yog los txhawb txoj kev daws teeb meem tshiab, kev daws teeb meem uas ua rau muaj lub tswv yim zoo uas txo tus nqi tsim cov tsev nyob rau hauv Minnesota.