Thử thách MN để giảm chi phí nhà ở giá rẻ là một cuộc thi ý tưởng được đồng tài trợ bởi Nhà ở Minnesota, Quỹ McKnight, Viện đất đô thị của bang Minnesota, Hội đồng thị trưởng khu vực và Đối tác cộng đồng doanh nghiệp. Mục tiêu là để hỗ trợ giải quyết vấn đề liên ngành, sáng tạo, dẫn đến một khái niệm có hệ thống giúp giảm chi phí phát triển nhà ở giá rẻ ở Minnesota.