ការប្រកួតប្រជែង MN ដើម្បីកាត់បន្ថយតម្លៃនៃលំនៅដ្ឋានដែលមានតំលៃសមរម្យគឺជាការប្រកួតប្រជែងគំនិតមួយដែលសហការឧបត្ថម្ភដោយក្រុមហ៊ុនមីនីសូតា, មូលនិធិ McKnight, វិទ្យាស្ថាន Land Land of Minnesota, ក្រុមប្រឹក្សាភូមិភាគនិងដៃគូសហគមន៍សហគ្រាស។ គោលដៅគឺដើម្បីគាំទ្រដល់ការដោះស្រាយបញ្ហាប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិតនិងអន្តរមុខដែលជាលទ្ធផលនៃគំនិតជាប្រព័ន្ធមួយដែលបន្ថយតម្លៃនៃការអភិវឌ្ឍលំនៅដ្ឋានដែលមានតំលៃសមរម្យនៅក្នុងរដ្ឋមីនីសូតា។