Lub koom haum McKnight Foundation sib koom tes nrog peb cov kev ua haujlwm kom tsim tau cov kab lis kev cai thiab ua kom muaj kev nqis tes ua kom muaj kev sib txawv, kev ncaj ncees, thiab kev muab xam nrog rau qhov tseem ceeb. Peb qhia peb zaj dab neeg, thiab lwm yam ntaub ntawv, los sau txog peb tus kheej txoj kev kawm thiab thawj kauj ruam hauv peb txoj kev taug. Peb tau kawm los ntawm ntau tus tib neeg thiab cov koom haum thiab cia siab tias lwm tus yuav kawm tau los ntawm peb zaj dab neeg los txhawb lawv txoj kev taug mus.