Quỹ McKnight đang chia sẻ những nỗ lực của chúng tôi trong việc phát triển năng lực văn hóa và thực hiện các bước có ý nghĩa để đưa tính đa dạng, công bằng và đưa vào làm giá trị cốt lõi. Chúng tôi chia sẻ câu chuyện của chúng tôi, và các tài liệu liên quan, để ghi lại quá trình học tập và những bước đầu tiên trong hành trình của chúng tôi. Chúng tôi đã học hỏi từ nhiều cá nhân và tổ chức và hy vọng rằng những người khác có thể học hỏi từ câu chuyện của chúng tôi để hỗ trợ hành trình của riêng họ.